Qualitat

Anàlisi i seguiment

El coneixement dels fluxos de residus que es generen en el municipi és el punt de partida per elaborar un planejament en matèria de prevenció. Les dades sobre les quantitats de residus generades i la seva naturalesa permeten identificar aquells fluxos sobre els quals és més important desenvolupar actuacions. Aquesta anàlisi es pot portar a terme a través dels indicadors de la Diputació e Barcelona.

De tots els residus generats en un municipi, una part es captura en les recollides selectives però, una part important es recull de forma indiferenciada dins dels serveis de recollida de Resta. Per tant, per conèixer la totalitat dels residus que es generen cal examinar aquests dos tipus de recollides a fi d’establir la “bossa tipus” del municipi.